Dashboard

ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 (DATA CENTER CPM3)

ปีการศึกษา 2562

บุคลากร สพป.

70

สถานศึกษา

190

ครูและบุคลากร

2253

นักเรียน

25984

เครือข่ายโรงเรียน

19

จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอ
ที่ อำเภอ จำนวนตำบล โรงเรียนหลัก โรงเรียนสาขา รวม
1จัตุรัส94646
2บำเหน็จณรงค์73737
3เทพสถิต543447
4หนองบัวระเหว526329
5เนินสง่า41616
6ซับใหญ่314115
รวม331828190
โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน 7 ขนาด
ขนาดโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนโรงเรียน ร้อยละ
ขนาดที่ 1
น้อยกว่า 20 คน
 3
1.58
21 - 40 คน
 32
16.84
41 - 60 คน
 30
15.79
61 - 80 คน
 21
11.05
81 - 100 คน
 20
10.53
101 - 120 คน
 15
7.89
รวม
 121
63.68
ขนาดที่ 2
121 - 200 คน
 32
16.84
ขนาดที่ 3
201 - 300 คน
 22
11.58
ขนาดที่ 4
301 - 499 คน
 9
4.74
ขนาดที่ 5
500 - 1,499 คน
 6
3.16
ขนาดที่ 6
1,500 - 2,499 คน
 0
0.00
ขนาดที่ 7
ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป
 0
0.00
รวมทั้งสิ้น
 190
100.00
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
SELECT Count(student_2562.Smis_code) FROM student_2562 WHERE student_2562.Area_CODE = 3603 AND student_2562.A_sum > 0 AND student_2562.P_sum > 0 AND student_2562.MT_sum > 0 AND student_2562.MS_sum
แผนที่แสดงที่ตั้ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3
"
เขตบริการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3
Copyright2019@ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130