จำนวนโรงเรียนในสังกัด

192

แห่ง
จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย.61

26,727

คน
เขตบริการ

6

อำเภอ
เขตบริการ

33

ตำบล
เขตบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
จำนวนสถานศึกษาจำแนก ตามอำเภอ
ที่ อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน
1 จัตุรัส 47
2 ซับใหญ่ 15
3 บำเหน็จณรงค์ 37
4 หนองบัวระเหว 29
5 เทพสถิต 48
6 เนินสง่า 16
แผนที่โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3