ระบบเครือข่าย (Network System) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ โครงการ อุปกรณ์ router สื่อ ความเร็ว อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อ AP สพฐ. AP ICT ชื่อ AP โครงการปรับปรุง routerใหม่
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
5 บ้านท่าแตง จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
6 บ้านเดื่อ จัตุรัส MOENet DSL VPN 4096/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
7 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส MOENet DSL VPN 4096/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
8 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส UniNet Cisco Serie 800 2 0 HP รุ่น MSM-410 Cisco Serie 800 (892)
9 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
10 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
11 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
12 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
13 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
14 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส MOENet DSL VPN 4096/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
15 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส MOENet DSL VPN 1024/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
16 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
17 บ้านนา จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
18 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
19 บ้านงิ้ว จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
20 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส UniNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 1 0 HP รุ่น MSM-410 Cisco Serie 800 (892)
21 บ้านห้วยยาง จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส MOENet DSL VPN 4096/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL ACC Cisco Serie 800 (892W)
23 บ้านดอนละนาม จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
24 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 800 DSL VPN 4096/512 Kbps Modem ADSL 1 0 HP รุ่น MSM-410 ACC Cisco Serie 800 (892W)
25 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
26 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
27 บ้านส้มป่อย จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 800 TOT Wi-Net 4096/512 Kbps CPE 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
28 บ้านโนนเชือก จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
29 บ้านหนองม่วง จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 4096/2048 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
30 บ้านห้วยบง จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
31 บ้านห้วย จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
32 บ้านหนองโดน จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
33 บ้านยางเครือ จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
34 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
35 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
36 บ้านโนนฝาย จัตุรัส MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
37 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 2 ZyXEL
38 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
39 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
40 บ้านหนองโสน จัตุรัส MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
41 บ้านทามจาน จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
42 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 1900 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 DIS Cisco Serie 1900 (1941W)
43 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
44 บ้านหลักศิลา จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
45 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส NEdNet Cisco Serie 800 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 1 0 HP รุ่น MSM-410 ACC Cisco Serie 800 (892W)
46 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส MOENet TOT Wi-Net 4096/512 Kbps CPE 0 1 ZyXEL
47 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
48 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
49 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ MOENet TOT Satellite 4096/2048 Kbps Consumer Box (UT) 0 2 ZyXEL
50 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์ MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
51 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
52 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
53 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
54 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
55 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
56 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
57 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
58 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์ MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
59 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
60 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
61 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
62 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ NEdNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
63 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์ NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
64 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์ UniNet Cisco Serie 800 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 2 0 HP รุ่น MSM-410 Cisco Serie 800 (892)
65 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
66 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
67 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์ NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
68 บ้านกุดแคนสามัคคี บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
69 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
70 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
71 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
72 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
73 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์ MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
74 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
75 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
76 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์ UniNet Cisco Serie 800 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 2 0 HP รุ่น MSM-410 Cisco Serie 800 (892)
77 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ NEdNet Cisco Serie 1900 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 1 0 HP รุ่น MSM-410 DIS Cisco Serie 1900 (1941W)
78 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์ MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
79 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
80 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
81 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ NEdNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
82 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
83 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
84 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
85 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์ MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
86 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
87 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
88 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
89 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
90 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
91 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
92 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
93 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
94 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 2 ZyXEL
95 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
96 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
97 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
98 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 1900 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 DIS Cisco Serie 1900 (1941W)
99 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
100 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
101 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
102 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
103 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
104 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 800 TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
105 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
106 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว NEdNet Cisco Serie 800 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
107 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
108 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
109 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
110 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว MOENet 0 2 ZyXEL
111 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
112 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
113 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
114 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
115 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
116 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
117 บ้านน้ำลาด เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
118 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 1 0 HP รุ่น MSM-410 ACC Cisco Serie 800 (892W)
119 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
120 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
121 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 1 0 HP รุ่น MSM-410 ACC Cisco Serie 800 (892W)
122 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
123 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
124 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต MOENet 0 1 ZyXEL
125 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
126 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
127 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 2 ZyXEL
128 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
129 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
130 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต MOENet 0 3 ZyXEL
131 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
132 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต MOENet DSL VPN 1024/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
133 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
134 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต MOENet DSL VPN 1024/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
135 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
136 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
137 บ้านสะพานหิน เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
138 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
139 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
140 บ้านสะพานยาว เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
141 บ้านศิลาทอง เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
142 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
143 บ้านไทรงาม เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
144 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต NEdNet Cisco Serie 800 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 ACC Cisco Serie 800 (892W)
145 บ้านวังมน เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
146 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
147 บ้านโคกไค เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
148 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 3 ZyXEL
149 บ้านซับหมี เทพสถิต MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
150 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
151 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
152 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 3 ZyXEL ACC Cisco Serie 800 (892W)
153 บ้านดงลาน เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
154 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
155 บ้านซับไทร เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
156 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
157 บ้านประดู่งาม เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
158 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 3 ZyXEL
159 บ้านหนองจะบก เทพสถิต MOENet DSL VPN 2048/512 Kbps Modem ADSL 0 1 ZyXEL
160 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
161 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 2 ZyXEL
162 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
163 บ้านวังคมคาย เทพสถิต MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
164 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
165 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
166 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
167 บ้านหนองขาม เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
168 บ้านหนองแขม เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
169 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
170 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
171 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
172 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
173 รังงามวิทยา เนินสง่า MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
174 บ้านหนองตอ เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
175 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
176 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
177 บ้านหนองผักชี เนินสง่า MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
178 บ้านบะเสียว เนินสง่า MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
179 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า MOENet 0 3 ZyXEL
180 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ NEdNet Cisco Serie 800 IP VPN 4 Mbps Router serie 1700,1800,2600,Allied AR725 0 0
181 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
182 บ้านวังพง ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
183 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ MOENet 0 1 ZyXEL
184 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
185 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
186 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
187 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
188 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ NEdNet Cisco Serie 1900 IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 0 DIS Cisco Serie 1900 (1941W)
189 บ้านวังกุง ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
190 บ้านวังขอนสัก สาขาซับสายออประชาอุปถัมภ์ ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
191 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่ MOENet TOT Satellite 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) 0 1 ZyXEL
192 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
193 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL
194 บ้านท่าชวน ซับใหญ่ MOENet IP Star SAMART 2048/1024 Kbps Consumer Box (UT) พร้อม ATA 0 1 ZyXEL

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th