โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

33

แห่ง
โรงเรียนประชารัฐ

12

แห่ง