โครงการของสถานศึกษา

ที่โครงการ/ประเภทโรงเรียน
1โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
2โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
3โรงเรียนขนาดเล็ก
4โรงเรียนวิถีพุทธ
5เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
6เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
7เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
8เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
9เป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนของโรงเรียน
10เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
11เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
12เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
13เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
14เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
15เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
16เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
17เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
18เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
19เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น
20โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
21โครงการโรงเรียนสีขาว
22โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนเข้ามารวม
23โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มารวม
24โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
25โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
26โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
27โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ
28โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
29โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
30โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1
31โครงการโรงเรียนสุจริต
32เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
33เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน
34โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)
35เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
36โครงการ To be number one

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th