กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
3 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
4 บ้านท่าแตง จัตุรัส
5 บ้านเดื่อ จัตุรัส
6 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
7 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
8 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
9 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
10 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
14 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
15 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
16 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
17 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
19 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
20 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
21 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
22 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
23 บ้านห้วย จัตุรัส
24 บ้านหนองโดน จัตุรัส
25 บ้านยางเครือ จัตุรัส
26 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
27 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
28 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
29 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
30 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
31 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
32 บ้านหนองโสน จัตุรัส
33 บ้านทามจาน จัตุรัส
34 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
35 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
36 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
37 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
38 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
39 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
40 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
41 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
42 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
43 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
44 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
45 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
46 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
47 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
48 บ้านกุดแคนสามัคคี บำเหน็จณรงค์
49 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
50 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
51 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
52 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
53 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
54 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
55 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
56 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
57 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
58 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
59 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
60 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
61 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
62 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
63 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
64 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
65 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
66 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
67 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
68 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
69 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
70 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
71 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
72 บ้านน้ำลาด เทพสถิต
73 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
74 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
75 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต
76 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
77 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
78 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
79 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
80 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
81 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
82 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
83 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
84 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
85 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
86 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
87 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
88 บ้านไทรงาม เทพสถิต
89 บ้านวังมน เทพสถิต
90 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
91 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
92 บ้านซับหมี เทพสถิต
93 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
94 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
95 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
96 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต
97 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
98 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
99 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
100 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
101 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เทพสถิต
102 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
103 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
104 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
105 บ้านหนองแขม เนินสง่า
106 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
107 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
108 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
109 รังงามวิทยา เนินสง่า
110 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
111 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
112 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
113 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
114 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
115 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
116 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
117 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
118 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
119 บ้านวังกุง ซับใหญ่
120 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
121 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th