กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
2 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
3 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
4 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
5 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
6 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
7 บ้านซับไทร เทพสถิต
8 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
9 บ้านบะเสียว เนินสง่า
10 บ้านวังพง ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th