กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านท่าแตง จัตุรัส
3 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
4 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
5 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
6 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
7 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
8 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
9 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
10 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
11 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
12 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
13 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
14 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
15 บ้านซับไทร เทพสถิต
16 บ้านหนองแขม เนินสง่า
17 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th