กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
4 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
5 บ้านเดื่อ จัตุรัส
6 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
7 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
8 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
9 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
10 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
11 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
12 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
13 บ้านงิ้ว จัตุรัส
14 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
15 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
16 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
17 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
18 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
19 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
20 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
21 บ้านห้วยบง จัตุรัส
22 บ้านห้วย จัตุรัส
23 บ้านหนองโดน จัตุรัส
24 บ้านยางเครือ จัตุรัส
25 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
26 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
27 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
28 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
29 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
30 บ้านหนองโสน จัตุรัส
31 บ้านทามจาน จัตุรัส
32 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
33 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
34 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
35 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
36 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
37 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
38 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
39 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
40 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
41 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
42 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์
43 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
44 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
45 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
46 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
47 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
48 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
49 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
50 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
51 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
52 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
53 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
54 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
55 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
56 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
57 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
58 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
59 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
60 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
61 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
62 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
63 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
64 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
65 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว
66 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
67 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
68 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
69 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
70 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
71 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
72 บ้านน้ำลาด เทพสถิต
73 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
74 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
75 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
76 บ้านหัวสะพาน เทพสถิต
77 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
78 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
79 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
80 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
81 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
82 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต
83 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
84 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
85 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต
86 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
87 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
88 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
89 บ้านวังมน เทพสถิต
90 บ้านโคกไค เทพสถิต
91 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
92 บ้านซับหมี เทพสถิต
93 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
94 บ้านดงลาน เทพสถิต
95 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
96 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
97 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
98 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
99 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
100 บ้านหนองขาม เนินสง่า
101 บ้านหนองแขม เนินสง่า
102 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
103 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
104 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
105 รังงามวิทยา เนินสง่า
106 บ้านหนองตอ เนินสง่า
107 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
108 บ้านหนองผักชี เนินสง่า
109 บ้านบะเสียว เนินสง่า
110 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
111 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
112 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
113 บ้านวังพง ซับใหญ่
114 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
115 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่
116 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
117 บ้านวังกุง ซับใหญ่
118 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th