กลับเมนู

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
2 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
3 บ้านงิ้ว จัตุรัส
4 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
5 บ้านส้มป่อย จัตุรัส
6 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
7 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
8 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
9 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
10 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
11 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
12 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
13 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์
14 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
15 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
16 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
17 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
18 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
19 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
20 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
21 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
22 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
23 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
24 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
25 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
26 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
27 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
28 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
29 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
30 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
31 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
32 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
33 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต
34 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
35 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
36 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
37 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต
38 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
39 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
40 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
41 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
42 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
43 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
44 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
45 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
46 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
47 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th