กลับเมนู

โครงการโรงเรียนสีขาว


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส
3 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
4 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
5 บ้านงิ้ว จัตุรัส
6 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
7 บ้านห้วย จัตุรัส
8 บ้านหนองโสน จัตุรัส
9 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
10 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
11 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์
12 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
13 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
15 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
16 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
17 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
18 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
19 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
20 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
21 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
22 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
23 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
24 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
25 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
26 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
27 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
28 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
29 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
30 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
31 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
32 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
33 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
34 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
35 บ้านไทรงาม เทพสถิต
36 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
37 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
38 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
39 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
40 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
41 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
42 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
43 บ้านบะเสียว เนินสง่า
44 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า
45 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
46 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th