กลับเมนู

โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
3 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
4 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
5 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส
6 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
7 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
8 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
9 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
10 บ้านห้วย จัตุรัส
11 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
12 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
13 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
14 บ้านหนองโสน จัตุรัส
15 บ้านทามจาน จัตุรัส
16 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
17 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
18 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
19 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
20 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
21 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
22 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
23 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
24 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
25 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
26 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
27 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
28 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
29 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
30 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
31 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
32 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
33 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
34 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
35 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
36 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
37 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
38 รังงามวิทยา เนินสง่า
39 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
40 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
41 บ้านวังพง ซับใหญ่
42 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
43 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th