กลับเมนู

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
2 บ้านเดื่อ จัตุรัส
3 บ้านสำโรงทุ่ง จัตุรัส
4 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
5 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
6 บ้านงิ้ว จัตุรัส
7 บ้านห้วย จัตุรัส
8 บ้านหนองโดน จัตุรัส
9 บ้านยางเครือ จัตุรัส
10 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
11 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
12 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
13 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
14 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
15 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
16 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
17 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
18 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว
19 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
20 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
21 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
22 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
23 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
24 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
25 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว
26 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
27 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
28 บ้านดงลาน เทพสถิต
29 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
30 บ้านหนองขาม เนินสง่า
31 บ้านหนองแขม เนินสง่า
32 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า
33 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
34 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th