กลับเมนู

เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านท่าแตง จัตุรัส
2 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
3 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
4 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
5 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
6 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
7 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว
8 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
9 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
10 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
11 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
12 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
13 บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี เทพสถิต
14 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต
15 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ สาขาวังบายศรี เทพสถิต
16 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
17 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
18 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
19 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th