กลับเมนู

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)

ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
2 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th