กลับเมนู

โครงการ To be number one


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
2 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
3 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
4 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
5 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
6 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
7 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต
8 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
9 บ้านบะเสียว เนินสง่า

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th