กลับเมนู

โรงเรียนวิถีพุทธ


Notice: Undefined index: project_name in /home/www/html/datacenter/project_view.php on line 50
ที่ โรงเรียน อำเภอ
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
4 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
5 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส
6 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
7 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส
8 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
9 บ้านนา จัตุรัส
10 บ้านงิ้ว จัตุรัส
11 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
12 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
13 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
14 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
15 บ้านหนองม่วง จัตุรัส
16 บ้านห้วยบง จัตุรัส
17 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
18 บ้านทามจาน จัตุรัส
19 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
20 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส
21 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส
22 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
23 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
24 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์
25 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
26 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
27 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
28 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
29 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
30 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
31 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
32 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์
33 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
34 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
35 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
36 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
37 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
38 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
39 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
40 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
41 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
42 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
43 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์
44 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
45 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
46 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
47 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
48 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
49 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
50 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
51 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
52 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว
53 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
54 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
55 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
56 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
57 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
58 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
59 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว
60 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
61 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
62 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
63 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
64 ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
65 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
66 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
67 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
68 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
69 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต
70 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
71 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
72 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
73 บ้านศิลาทอง เทพสถิต
74 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต
75 บ้านวังมน เทพสถิต
76 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
77 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
78 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
79 บ้านดงลาน เทพสถิต
80 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
81 บ้านซับไทร เทพสถิต
82 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต
83 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
84 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต
85 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
86 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า
87 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า
88 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
89 บ้านหนองแขม เนินสง่า
90 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
91 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
92 บ้านหนองตอ เนินสง่า
93 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
94 บ้านหนองผักชี เนินสง่า
95 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
96 บ้านวังพง ซับใหญ่
97 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
98 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
99 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่
100 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th