สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030003
ชื่อโรงเรียน บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านตลาด ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีใส
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870447
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 4 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://btl.chaiyaphum3.go.th
e-mail 36030003@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 64 คน หญิง 54 คน รวม 118 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th