สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านร่วมมิตร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030004
ชื่อโรงเรียน บ้านร่วมมิตร
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านดอนเกษตร ตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นางอมรรัตน์ ไทยประสงค์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870195
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://brm.chaiyaphum3.go.th
e-mail 36030004@chaiyaphum3.go.th.
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 24 คน หญิง 17 คน รวม 41 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th