สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030008
ชื่อโรงเรียน จัตุรัสวิทยานุกูล
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านกอก ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายดิเรก ขอพึ่ง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-851315
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 0.01 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://jtr.chaiyaphum3.go.th
e-mail 36030008@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 416 คน หญิง 383 คน รวม 799 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th