สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทอง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030009
ชื่อโรงเรียน บ้านมะเกลือโนนทอง
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโนนทอง ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายธีระศักดิ์ พลนาคู
หมายเลขโทรศัพท์ 044-852925
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://mkt.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030105@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 85 คน หญิง 98 คน รวม 183 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th