สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหลุบงิ้ว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030011
ชื่อโรงเรียน บ้านหลุบงิ้ว
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหลุบงิ้ว ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นางณหชง แววฉิมพลี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-025680,044870242
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 9 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bln.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030011@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 29 คน หญิง 15 คน รวม 44 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th