สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนคร้อ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030015
ชื่อโรงเรียน บ้านโนนคร้อ
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านโนนคร้อ ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นายณรงค์ ชำนาญ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-875025
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030015@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 73 คน หญิง 70 คน รวม 143 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th