สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่นาดี

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030016
ชื่อโรงเรียน บ้านใหม่นาดี
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านใหม่นาดี ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870256
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 17 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://mnd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030006@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 44 คน หญิง 42 คน รวม 86 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th