สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนา

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030018
ชื่อโรงเรียน บ้านนา
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านนา ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นายประสิทธิ์ วะลัยศรี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870345
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 14 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bna.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030018@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 27 คน หญิง 24 คน รวม 51 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th