สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านงิ้ว

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030020
ชื่อโรงเรียน บ้านงิ้ว
ที่อยู่ หมู่ 10 บ้านโนนตะโก ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นายมณีแสง นามอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-126606
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bng.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030020@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 88 คน หญิง 75 คน รวม 163 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th