สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030021
ชื่อโรงเรียน บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านละหาน ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ลุ่มบึงละหาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายบรรพต ทองเกิด
หมายเลขโทรศัพท์ 044-852641
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://blh.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030021@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 160 คน หญิง 133 คน รวม 293 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th