สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยยาง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030022
ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยยาง
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านห้วยยาง ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ลุ่มบึงละหาน
ผู้บริหารโรงเรียน นางวรรณวรางค์ งามสกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870248
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhy.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030022@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 17 คน หญิง 32 คน รวม 49 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th