สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030025
ชื่อโรงเรียน บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านโนนสง่า ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ลุ่มบึงละหาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายทนง พงศ์สมัย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-890519
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030025@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 113 คน หญิง 116 คน รวม 229 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th