สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030027
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ลุ่มบึงละหาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายภวพล อารีชาติ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-800615
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://kpp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030027@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 41 คน หญิง 37 คน รวม 78 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th