สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโนนเชือก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030029
ชื่อโรงเรียน บ้านโนนเชือก
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโนนเชือก ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ส้มป่อย-บัวบาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายมานิตย์ พรหมทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 044-822667
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnc.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030029@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 102 คน หญิง 81 คน รวม 183 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th