สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองม่วง

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030030
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองม่วง
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหนองม่วง ตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ส้มป่อย-บัวบาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายสำลี พิมพ์ศรี
หมายเลขโทรศัพท์ 044-822668
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 23 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnm.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030030@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 144 คน หญิง 134 คน รวม 278 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th