สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วย

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030032
ชื่อโรงเรียน บ้านห้วย
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านห้วย ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย คชา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870454
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 7 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhu.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030032@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 13 คน หญิง 8 คน รวม 21 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th