สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองโดน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030033
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโดน
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองโดน ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นายจิรายุส ทะนสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870455
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnd.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030033@chaiyaphum3.co.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 16 คน หญิง 15 คน รวม 31 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th