สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านยางเครือ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030034
ชื่อโรงเรียน บ้านยางเครือ
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านยางเครือ ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-875332
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 6 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://byk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030034@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 19 คน หญิง 14 คน รวม 33 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th