สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านร้านหญ้า

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030035
ชื่อโรงเรียน บ้านร้านหญ้า
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านร้านหญ้า ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน นางปนัดา ทีบัวบาน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-875013
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 8 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bry.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030035@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 50 คน หญิง 38 คน รวม 88 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th