สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030036
ชื่อโรงเรียน บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านพลับ ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน บ้านขาม-หนองโดน
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-126643
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 12 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bpl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030036@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 20 คน หญิง 23 คน รวม 43 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th