สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030039
ชื่อโรงเรียน ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นายเสถียร ชาลีเครือ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-802217
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nbk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030039@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 147 คน หญิง 130 คน รวม 277 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th