สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030040
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองลุมพุก
ที่อยู่ หมู่ 2 บ้านหนองลุมพุก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นายณัฐวัฒน์ รินลา
หมายเลขโทรศัพท์ 044-802180
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nlp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030040@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 113 คน หญิง 89 คน รวม 202 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th