สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโสกรวกหนองซึก

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030041
ชื่อโรงเรียน บ้านโสกรวกหนองซึก
ที่อยู่ หมู่ 7 บ้านโสกรวกหนองซึก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นายณรงค์ฤทธิ์ งิมขุนทด
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870343
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 21 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://srn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030041@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 44 คน หญิง 28 คน รวม 72 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th