สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองโสน

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030042
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองโสน
ที่อยู่ หมู่ 11 บ้านห้วยดอนยาว ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน กุดน้ำใส-หนองบัวโคก
ผู้บริหารโรงเรียน นายผ่อง กุสันเทียะ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-822582
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 20 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nsn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030042@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 64 คน หญิง 53 คน รวม 117 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th