สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030045
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกโต่งโต้น
ที่อยู่ หมู่ 12 บ้านโคกโต่งโต้น ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน ส้มป่อย-บัวบาน
ผู้บริหารโรงเรียน นายคนอง ไทยประสงค์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870272
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 15 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://ktt.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030045@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 89 คน หญิง 62 คน รวม 151 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th