สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030048
ชื่อโรงเรียน บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านจาน ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชสัมภิทา ก้อนภูธร
หมายเลขโทรศัพท์ 044-840481
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 5 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bnj.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030048@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 31 คน หญิง 31 คน รวม 62 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th