สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030049
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองไผ่ล้อม
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
เครือข่ายโรงเรียน จัตุรัส-หนองบัวใหญ่
ผู้บริหารโรงเรียน นางสาวปิยพร เคนวิเศษ
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870586
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 10 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://npl.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030049@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 48 คน หญิง 42 คน รวม 90 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th