สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030055
ชื่อโรงเรียน บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์)
ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านโคกคึม ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน เพชรเริงรมย์
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870122
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 40 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bkk.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030055@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 66 คน หญิง 55 คน รวม 121 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th