สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030063
ชื่อโรงเรียน โคกเริงรมย์ศิลปาคาร
ที่อยู่ หมู่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน เพชรเริงรมย์
ผู้บริหารโรงเรียน นายไสว ประทุมวงษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-864168
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 44 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://krr.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030063@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 113 คน หญิง 109 คน รวม 222 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th