สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านหนองตะไก้

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030065
ชื่อโรงเรียน บ้านหนองตะไก้
ที่อยู่ หมู่ 8 บ้านหนองตะไก้ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน นายสำรวม กลิ่นศรีสุข
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870274
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 27 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://nta.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030065@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 91 คน หญิง 96 คน รวม 187 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th