สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเสลาประชารัฐ

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030067
ชื่อโรงเรียน บ้านเสลาประชารัฐ
ที่อยู่ หมู่ 6 บ้านเสลา ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870275
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://slp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030067@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 32 คน หญิง 28 คน รวม 60 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th