สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนหินตั้งพิทยากร

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030068
ชื่อโรงเรียน หินตั้งพิทยากร
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านหินตั้ง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน นายอุดมศักดิ์ กุลพรม
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870293
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 18 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://htp.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030068@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 29 คน หญิง 22 คน รวม 51 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th