สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านห้วยทราย

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030069
ชื่อโรงเรียน บ้านห้วยทราย
ที่อยู่ หมู่ 13 บ้านทรายทอง ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
เครือข่ายโรงเรียน บึงชวน
ผู้บริหารโรงเรียน นายสมชาย คำปุ้ย
หมายเลขโทรศัพท์ 044-842581
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 33 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://bhs.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030069@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ,มัธยมศึกษาตอนต้น
จำนวนนักเรียน ชาย 72 คน หญิง 59 คน รวม 131 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th