สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านตาล

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030072
ชื่อโรงเรียน บ้านตาล
ที่อยู่ หมู่ 4 บ้านตาล ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน บ้านตาล
ผู้บริหารโรงเรียน นายกล้าหาญ ยางขามป้อม
หมายเลขโทรศัพท์ 044-859573
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://btn.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 360300072@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 55 คน หญิง 42 คน รวม 97 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th