สืบค้นข้อมูลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ----- > คำนวนเส้นทางไปยังสถานศึกษา

โรงเรียนวังกะอาม

Google Map API 3 - 01
รหัสโรงเรียน 36030073
ชื่อโรงเรียน วังกะอาม
ที่อยู่ หมู่ 5 บ้านวังกะอาม ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220
เครือข่ายโรงเรียน บ้านตาล
ผู้บริหารโรงเรียน นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ 044-870326
ระยะทางถึง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 25 กิโลเมตร
เว็บไชต์ http://wka.chaiyaphum3.go.th/
e-mail 36030073@chaiyaphum3.go.th
ชั้นที่เปิดสอน อนุบาล - ประถมศึกษา
จำนวนนักเรียน ชาย 29 คน หญิง 31 คน รวม 60 คน รายละเอียด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด

อาคารสถานที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130
สงวนสิทธิ์@2558 : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ supasit@chaiyaphum3.go.th